Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Delta – ODTJ

Szkolenia okresowe

Kto może przystąpić do szkolenia okresowego?

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:

– zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
  2. b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
    – pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.

Uwaga

  1. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
  2. Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.
  3. Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.

Szkolenia okresowe - bloki programowe

Szkolenie okresowe jest prowadzone w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

– C1, C1+E, C i C+E,

– D1, D1+E, D i D+E.

Ile trwa szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin z czego minimum 3,5 godziny to zajęcia praktyczne.