Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Delta – ODTJ

Szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Rodzaje kursów ADR:

I. Początkowy:

– szkolenie podstawowe – 24 godziny (+ 1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób)

– szkolenie specjalistyczne – cysterny – 16 godzin

– szkolenie specjalistyczne – kl. 1 – 12 godzin

– szkolenie specjalistyczne – kl. 7 – 12 godzin

II. Doskonalący:

– szkolenie podstawowe – 16 godzin (+ 1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób)

– szkolenie specjalistyczne – cysterny – 8 godzin

– szkolenie specjalistyczne – kl. 1 – 5 godzin

– szkolenie specjalistyczne – kl. 7 – 5 godzin

Wymagania dot. kursantów:

– ukończone 21 lat,

– posiadane prawo jazdy określonej kategorii,

– przystępując do kursu specjalistycznego – ukończony kurs podstawowy, za wyjątkiem uczestnictwa w szkoleniu w formie kursu zintegrowanego.

Szkolenie:

Kurs podstawowy uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Kurs zwany „podstawowym”, gdyż w celu zdobycia dalszych uprawnień (na cysterny czy klasy 1 i 7) wymagane jest ukończenie w pierwszej kolejności tego kursu, który trwa 24 godziny + 1 h godzinę ćwiczeń na każde 5 osób. Okres ważności wydanego świadectwa wynosi 5 lat.  Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego. Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 20 pytań.

Kursy specjalistyczne mogą zostać przeprowadzane po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim (kurs zintegrowany). Kurs z zakresu przewozu ładunków cysternami trwa 16 godzin, na przewóz ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7.

Kursy w zakresie klas 1 i 7 są kursami dedykowanymi dla konkretnych klas, z uwagi na ich szczególne niebezpieczeństwo i kończą się również egzaminem. Z uwagi na to, że ilość przewozów realizowanych w ramach powyższych klas jest znikoma, również ilość kursów w trakcie roku jest ograniczona.

Czas trwania szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut). Szkolenia z zakresu kursu podstawowego oraz kursu specjalistycznego – cystern obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu tematyki zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. W celu przeprowadzenia ćwiczeń, czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde 5 osób uczestniczących w kursie.

Egzamin:

Test pisemny jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami dla kursu:

– podstawowego – 30 pytań (min. 20 odpowiedzi prawidłowych) – 60 minut,

– specjalistycznego – cysterny – 18 pytań (min. 12 odpowiedzi prawidłowych) – 40 minut,

– specjalistycznego – kl. 1 – 15 pytań (min. 10 odpowiedzi prawidłowych) – 30 minut,

– specjalistycznego – kl. 7 – 15 pytań (min. 10 odpowiedzi prawidłowych) – 30 minut.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

UWAGA !!!

Kursy ADR organizowane są tylko dla grup osób, nie mogą one odbywać się przy pomocy e-learningu i są organizowane tylko w formie wykładów.