Szkolenie okresowe

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która: 
- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
- wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konieczność ukończenia szkolenia okresowego dotyczy każdego kierowcy wykonującego przewozy drogowe, który posiada prawo jazdy:
- kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.
- kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

 

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Szkolenie okresowe jest prowadzone w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
- C1, C1+E, C i C+E, 
- D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii (C i D), może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

 

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin i obejmuje swym zakresem jedynie zajęcia teoretyczne.

 

Kierowca obowiązany jest wykonać badania lekarskie i psychologiczne, które mają stwierdzać brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Pierwsze badanie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.