Kwalifikacja

Konieczność uzyskania odpowiedniej kwalifikacji dotyczy wszystkich kierowców, posiadających prawo jazdy:
- kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008 r.
- kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po dniu 10 września 2009 r.

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba, która:
- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne).
Do kwalifikacji może również przystąpić osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
- C1, C1+E, C i C+E, 
- D1, D1+E, D i D+E.

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

Kierowca, w zależności od swojego wieku oraz od kategorii prawa jazdy, obowiązany jest uzyskać odpowiedni rodzaj kwalifikacji. 


Kwalifikacja wstępna

Uzyskanie kwalifikacji wstępnej dotyczy kierowcy:
- który ukończył 18 lat, ale nie ukończył 21 roku życia i zamierza wykonywać przewozy drogowe pojazdami, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii: C i C+E,
- który ukończył 21 lat, ale nie ukończył 23 roku życia i zamierza wykonywać przewozy drogowe pojazdami, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii: D i D+E.

Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia:
- teoretyczne w ilości 260 godzin,
- praktyczne w ilości 20 godzin.

Test kwalifikacyjny (egzamin) dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
- test podstawowy składający się z 20 pytań,
- test specjalistyczny składający się z 10 pytań odpowiednio dla bloku programowego C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
- 16 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu podstawowego oraz
- 5 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu specjalistycznego.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy kierowcy:
- który ukończył 21 lat i zamierza wykonywać przewozy drogowe pojazdami, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii: C i C+E,
- który ukończył 23 lata i zamierza wykonywać przewozy drogowe pojazdami, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii: D i D+E,
- który ukończył 21 lat i zamierza wykonywać przewozy drogowe pojazdami, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii: D i D+E, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie autobusami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych, nie przekraczających 50 km.

Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia:
- teoretyczne w ilości 130 godzin,
- praktyczne w ilości 10 godzin.

Test kwalifikacyjny (egzamin) dotyczący kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:
- test podstawowy składający się z 20 pytań,
- test specjalistyczny składający się z 10 pytań odpowiednio dla bloku programowego C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
- 16 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu podstawowego oraz
- 5 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu specjalistycznego.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy kierowcy:
- który nie ukończył 23 lat, posiada prawo jazdy kat. C i uzyskał do niej kwalifikację wstępną, a ma zamiar rozszerzyć posiadane prawo jazdy o kategorię D,
- który posiada prawo jazdy kat. D i uzyskał do niej kwalifikację wstępną, a ma zamiar rozszerzyć posiadane prawo jazdy o kategorię C.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje zajęcia:
- teoretyczne w ilości 65 godzin,
- praktyczne w ilości 5 godzin.

Test kwalifikacyjny (egzamin) dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań odpowiednio dla bloku programowego C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dotyczy kierowcy:
- który ukończył 23 lata, posiada prawo jazdy kat. C i uzyskał do niej kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną, a ma zamiar rozszerzyć posiadane prawo jazdy o kategorię D,
- który posiada prawo jazdy kat. D i uzyskał do niej kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną, a ma zamiar rozszerzyć posiadane prawo jazdy o kategorię C.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona obejmuje zajęcia:
- teoretyczne w ilości 32,5 godziny,
- praktyczne w ilości 2,5 godziny.

Test kwalifikacyjny (egzamin) dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań odpowiednio dla bloku programowego C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.